Brannvern

Ansvarsfordeling mellom utleier og leietaker reguleres i leiekontrakten, men generelt for våre leieforhold gjelder at vi som eier foretar all kontroll og vedlikehold i fellesarealer og på fellestekniske branninstallasjoner.

Du som er leietaker er ansvarlig innenfor ditt leieobjekt. Er du usikker på rutiner og ditt ansvarsområde rundt brannsikkerhet?

Ta kontakt med Coor Eiendomsdrift  på:

Tlf 91 82 20 20

Organisering

OBOS Eiendom skal ha en ansvarlig brannvernleder for alle bygg. I tillegg skal alle leietakere ha en brannvernansvarlig og en vara brannvernansvarlig medarbeider. Disse to retter seg etter ”instruks for brannvernansvarlig”, et dokument som skal være oppslått på vegg i alle leieforhold.

Øvelser

OBOS Eiendom arrangerer brannøvelser. Dette kan være evakueringsøvelser eller teoriøvelser hos den enkelte leietaker.

Brannalarm

Nesten alle våre bygninger er utstyrt med brannalarmanlegg med direkte alarmoverføring til brannvesenet. Man skal i alle tilfelle ringe brannvesenet telefonnummer 110 ved brann.

Slokkemidler

OBOS Eiendom har utstyrt bygningene med brannslanger og brannslokningsapparater. Disse undersøkes jevnlig av driftstekniker, i tillegg til at det er inngått en serviceavtale med et eksternt brannkonsulentfirma, som har service en gang per år.

Branninstruks

Instruksen er oppslått flere steder og det påligger alle å gjøre seg kjent med innholdet i den. Mangler branninstruks hos din bedrift, ta kontakt med din eiendomssjef.

Rømningsplaner

OBOS Eiendom har satt opp rømningsplaner på strategiske steder og i alle etasjer. Det påligger alle å gjøre seg kjent med rømningsveiene.

Branntegninger

OBOS Eiendom har laget branntegninger for alle bygninger. Branntegningene viser brannskiller/ seksjonering i bygget. Den enkelte leietaker er ansvarlig for at brannskiller ikke blir brutt ved ombygginger, legging av kabler etc. Det er viktig at OBOS Eiendom kontaktes før slike arbeider settes igang.

Krav om internkontroll

Leietaker har selv ansvaret for at arbeidsforholdene for sine ansatte er i henhold til lovens krav. Arbeidsmiljølovens ”Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter” (Ik-forskriften) gjelder for alle våre leietakere.

Brannvern – og elektro-installasjoner

Som leietaker har du ansvar for ettersyn og vedlikehold

Vi har valgt å legge vår kontrollfrekvens på hvert annet år. I prinsippet blir da hovedtavler termografert og de øvrige elektrotekniske- og brannvern-installasjonene inspisert, basert på stikkprøver og visuell gjennomgang.

Dette gjelder ledningsnett med kontaktorer / brytere, armatur til nød-ledelys og vanlig belysning, brannslokkeutstyr, varslingsanlegg osv. I praksis har vi løst dette med serviceavtaler med seriøse leverandører.

Vi forventer at fåre leietakere sørger for en tilsvarende kontroll og utbedring av anleggene i sine arealer, slik at installasjonene er sikre til enhver tid – og slik at dette kan dokumenteres overfor så vel oss som de respektive tilsynsmyndigheter.

Relaterte artikkler

Vi legger stor vekt på brannsikkerhet. Her finner du flere artikler som handler om brannvern.

Branninstruks

Brannvernsansvarlig

Ordensregler for brann

Instruks for varme arbeider

 

Tilbake til toppen